31 ene 2009

La Senyera a través del temps (V) - Pla de treball


Finalisats els exàmens (lo millor de tot és que ya estan acabats, els resultats seran atra cosa...) tornem a ficar-nos en farina. No és que per haver-los acabat tinga molt més de temps lliure, pero ya que ho he promés, intentaré continuar en el tema estrela d'este blog... la Senyera a través del temps (sí: encara en el risc d'acabar de caure definitivament en el
friquisme més absolut; pero totes les aficions tenen el seu punt de friquisme).

Advertixc una volta més que la meua intenció és simplement divulgativa: d'unes idees i unes investigacions que massa a sovint han trobat el silenci, la censura o el descrèdit simplement per estar escrites en una ortografia no oficial, o per arribar a conclusions que no agraden a certes persones en notable poder d'influència en determinats camps. Que ningú espere trobar ací res més, perque no soc un historiador. Simplement, soc un valencià interessat per l'història del seu poble, que llig informació i opinions d'uns i atres, intenta raonar en la mesura de les seues possibilitats, i trau les seues pròpies conclusions.

De la llectura d'anteriors entrades d'este blog, se podrà deduir quína ha segut la conclusió que traguí fa ya temps, al respecte de la nostra bandera, i quína és, també, l'importància relativa (que la té, pero relativa) de llegitimar històricament l'actual bandera oficial dels valencians.

La té, perque no té sentit que una bandera en una càrrega simbòlica tradicional tan gran i tan positiva per a un moviment d'adreçament nacional tan escàs de forces com el nostre, estiga encara en entredit en determinades esferes de pensament i opinió dins de la societat valenciana, en argumentacions respecte a la seua autenticitat més o manco peregrines i
mitològiques, i, sobretot, més ideològiques que estrictament històriques. I precisament, per una part d'aquells que s'autoanomenen valencianistes.

I té importància només de forma relativa, perque ya hem parlat de símbols en molt menor
pedigrí històric que provoquen un grau d'acceptació i respecte molt més gran en les societats a que perteneixen.

Al capdavall, totes les banderes, en tant que símbols o icons, s'inventen per algú en algun moment, siga de forma conscient o casual, i és més important el seu significat, allò que representen, que discutir sobre els colors, les franges o el número de barres que han de portar. I ací és a on probablement nos trobarem, més tart o més pronte, tots aquells que nos sentim valencians abans que res i per damunt de tot.

També hi haurà algú que puga pensar que quína necessitat hi ha de divulgar les tesis de
l'enemic, no siga cas que algú dels nostres se puga passar per una d'aquelles al bando contrari. Tot lo contrari: si no podem defendre la nostra forma de pensar en arguments sòlits (o com a mínim, igual d'endebles que els de "l'adversari", i remarque les cometes), estarem demostrant implícitament la nostra debilitat, i donant la raó a eixe "adversari" que a lo millor no ho és tant, i en el que inclús podrem aplegar a un acort de mínims, quan comprovem que la nostra forma de pensar no es diferencia tant com creíem.

Com me done conte de que açò no és cosa d'una nit ni de dos, m'he dissenyat un chicotet pla per a tractar els "punts forts" de les tesis d'aquells estudiosos que, com Pere Maria Orts en plena
batalla de Valéncia, i recentment Pau Viciano, sostenen que la Senyera coronada és una creació o invenció de finals del segle XIX, reduïda només a la ciutat de Valéncia.

El
programa que m'he fixat, en principi, anirà retrocedint en el temps, intentant donar alguna solució o alternativa nova que no es puga trobar actualment en atres llocs d'Internet que tracten este tema, i seguint de forma especial les argumentacions de l'historiador Antoni Atienza, en el següent orde:
1) La suposta restauració de la Senyera en 1876. La bandera desapareguda de la Casa de la Ciutat en la década dels 50 del segle XIX.
2) Forma de la Senyera històrica: abocellada o bipartida.
3) La Senyera i les banderoles en la processó del Corpus.
4) Anàlisis de les certificacions per a les confeccions de les Senyeres de 1545 i 1596.
5) Simbologia heràldica de la Ciutat i el Regne de Valéncia en l'época foral.
6) Grau d'autenticitat del Penó de la Conquesta.
7) Simbolisme de la Real Senyera o Bandera del Rat Penat en l'época foral.
Si d'ací a l'estiu he arribat al punt sèt, ya em puc donar per satisfet...